Top Guidelines Of תגיש לי

יצא לי פעם להעביר כמה שעות עם איזו קנדית אחת, שיעממה אותי טילים...

בספה"ק ישמח ישראל לומד מפסוק "ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו ה'", הנהגה בענין התנהגות עם אותם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות.

וזהו בפרשת משפטים נזכר לשון "תועה", אדם יאמר לעצמו אם אני רואה את השור או החמור של האדם טועה ברחוב אחד או שניים יש מצות השבת אבידה, אבל אם אני יראה אותו במקום רחוק מאוד, מי אמר שמוטל עליו מצוות השבת אבידה?

הגמרא במסכת בבא בתרא שכותבת על אברהם אבינו שאבן טובה היתה תלויה לו בצווארו וכל המביט בה היה מתרפא. הסביר לרב עדס מו"ר אביו זצ"ל בשם תשובות הרשב"א: מה היתה אותה אבן טובה? אלו הדיבורים הטובים שיצאו מפיו של אברהם אבינו, חיזקו עודדו וריפאו את כל החולים.

יכול להיות פוסט נהדר, אפילו כזה שירוץ ברחבי הרשת - אם רק תתקני את המון שגיאות הכתיב וההקלדה שיש בו... יישר כח על הרעיון!

והעובדה שהמדינה שלנו נעשית מזרחית יותר ויותר ככל שעובר הזמן...

יצחק אבינו ערך לעצמו חשבון: הרי יודע אני בדיוק מיהו עֵשו, אך כל זמן שאני נותן לו את התחושה שאני אוהב אותו, ושהוא צדיק – לכל הפחות הוא מחזיק שחיטה כשרה, הכיפה עדיין על הראש… אם לא אתן לו את הכבוד הזה, אם לא אראה לו שאני מחזיק ממנו – הוא יפרוק עול ויעבור על כל האיסורים שבתורה, כעת הוא משתדל להתנהג יפה לפחות לפני.

טלוויזיה "המתחזים" בפרק "העיוורת" הוכיחה: חיים אתגר הוא היהלום של "קשת"

אני יודע שהלמ"ס מנסה לסובב כל מיני נתונים, ויש לי מה לענות -

גבירותי, ההיסטוריה חוזרת: כפכפי הסליידרס שבים אלינו בענק

אנחנו ה"לא אידאולוגים", "היורקים לבאר" וכו', סתם מפריעים לכם.

אבל בסדר, זה מאחוריי עכשיו ואני פעיל עכשיו בעידוד הגירה המונית, תוך חודשיים בערך קבוצת הפייסבוק שהקמנו למטרה הזו הגיעה לכבר מעל אלף אנשים והיד עוד נטויה. תכל'ס - למה  אתה כועס? תגיש לי מי שמאמין ביהוה אמונה אדוקה שישאר בארץ, כנ"ל מי ש"פטריוט" , מי שלא, ורוצה חיים קלים יותר, שיהגר, מה הבעיה.

אז אם הישמח משה לא הרגיש בטעם של האוכל איך יצחק אבינו מבקש "ועשה לי מטעמים"?

לצפיה ב-'גם כדי לאפשר למשפחות שלמות להגר ולא רק לפרטים וליחידים'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Top Guidelines Of תגיש לי”

Leave a Reply

Gravatar